Algemene Lidmaatschapsvoorwaarden Stichting BedrijfopVoorne.nl

1. Doelstelling

1.1 De doelstelling van Stichting Bedrijfopvoorne.nl behelst het volgende:

  • Lokale economie versterken;
  • Een krachtige positie als ZZP’er in de regio verwerven;
  • Zichtbaarheid en bekendheid vergroten in de regio, zowel bij ZZP’er als bij consument;
  • Vinden en gevonden worden;
  • Netwerk vergroten door gebruik te maken van elkaars netwerk, binden en verbinden;
  • Sparren met gelijkgestemden over onderwerpen, die vooral ZZP’ers raakt;
  • Kennis delen en vergroten (over relevante informatie en regels, actuele onderwerpen, waarmee de ZZP’er dagelijks te maken heeft);
  • Samenwerkingsverbanden tussen ZZP’ers stimuleren;
  • Promoten van eigen ‘KUNST’.

1.2 Om invulling te geven aan de doelstelling worden regelmatig netwerkbijeenkomsten BiZZ-Plein Voorne georganiseerd, die vrij toegankelijk zijn voor ZZP’ers, ongeacht of zij lid zijn van de stichting Stichting Bedrijfopvoorne.nl.
Daarnaast wordt voor de promotie van Stichting Bedrijfopvoorne.nl gebruik gemaakt van verschillende promotiekanalen, waarvan de interactieve website www.bedrijfopvoorne.nl de voornaamste is.

1.3 Onder ZZP’er wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan een zelfstandig ondernemer zonder personeel. Stichting Bedrijfopvoorne.nl biedt ook kleine bedrijven met maximaal twee werknemers de mogelijkheid lid te worden van Stichting Bedrijfopvoorne.nl.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Stichting Bedrijfopvoorne.nl verricht. Een Deelnemer die gebruik maakt van één van de diensten van Stichting Bedrijfopvoorne.nl, aanvaardt daarmede de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, ook ten aanzien van toekomstige diensten die van Stichting Bedrijfopvoorne.nl worden afgenomen. Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door Stichting Bedrijfopvoorne.nl worden aangepast. Deelnemers zullen van de wijzigingen op de hoogte worden gebracht via een e-mail en/of een nieuwsbrief. Indien Deelnemer niet akkoord gaat met deze wijzigingen, dient Deelnemer Stichting Bedrijfopvoorne.nl hiervan schriftelijk in kennis te stellen (bijv. via e-mail), het lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen en het gebruik van de diensten te staken. Voortzetting van het gebruik van de diensten door Deelnemer na een dergelijke wijziging betekent acceptatie van de wijziging in de Voorwaarden.

2.2 De toepasselijkheid van de door Deelnemer gehanteerde inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Onder Deelnemer wordt verstaan de ZZP’er, of een ieder, die met Stichting Bedrijfopvoorne.nl een overeenkomst heeft afgesloten ter zake de in de overeenkomst genoemde diensten van Stichting Bedrijfopvoorne.nl en in dier voege ook door Stichting Bedrijfopvoorne.nl is toegelaten en geregistreerd.

3. Lidmaatschap

3.1 Het lidmaatschap van Stichting Bedrijfopvoorne.nl is gekoppeld aan een ZZP’er en is niet overdraagbaar, het is evenmin toegestaan de van Stichting Bedrijfopvoorne.nl verkregen informatie aan derden ter beschikking te stellen, noch tegen betaling, noch om niet.

3.2 Voor het lidmaatschap komen ZZP’ers en kleine ondernemers met maximaal twee werknemers in aanmerking. Het is uitsluitend het bestuur van Stichting Bedrijfopvoorne.nl, die beslist over de toelating van een Deelnemer tot haar dienstverlening. Alvorens van de diensten van Stichting Bedrijfopvoorne.nl gebruik te kunnen maken, dient een registratieprocedure te worden doorlopen. De door Deelnemer opgegeven informatie dient accuraat en correct te zijn. Deelnemer is gehouden om Stichting Bedrijfopvoorne.nl te allen tijde te informeren over wijzigingen in de door Deelnemer aan Stichting BEdrijfopvoorne.nl opgegeven gegevens.

3.3 Deelnemer wordt vertegenwoordigd in Stichting Bedrijfopvoorne.nl door één individuele persoon, voor wie een lidmaatschap wordt afgesloten op persoonlijke titel.

3.4 De kosten voor het lidmaatschap van Stichting Bedrijfopvoorne.nl bedraagt: € 120,00 per lidmaatschapsjaar (Prijspeil 2014) van 12 maanden, vrijgesteld van BTW. Het lidmaatschap gaat in op de 1e kalenderdag van de maand volgend op de maand van aanmelding als Deelnemer bij Stichting Bedrijfopvoorne.nl. Dit bedrag is bij vooruitbetaling ineens verschuldigd.

3.5 Stichting Bedrijfopvoorne.nl heeft het recht om de prijs van nieuwe of verlenging van lidmaatschappen te wijzigen.

3.6 Indien Deelnemer de factuur voor het lidmaatschap niet tijdig heeft voldaan, is Stichting Bedrijfopvoorne.nl gerechtigd om haar dienstverlening op te schorten.

3.7 Deelnemer is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van enige betaling.

3.8 Indien Deelnemer niet tijdig betaalt, is Deelnemer aan Stichting Bedrijfopvoorne.nl – zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is – over het openstaande bedrag een contractuele rente verschuldigd van 1,5 procent per maand.

3.9 Indien Deelnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering (volledig) te voldoen, kan Stichting Bedrijfopvoorne.nl de vordering uit handen geven, in welk geval Deelnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitenge-rechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het met inbegrip van rente totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,–.

4. Investering

4.1 Stichting Bedrijfopvoorne.nl is een onafhankelijk netwerk, mede gefinancierd vanuit de lidmaatschapsgelden van haar Deelnemers.

4.2 Voor de kosten van het lidmaatschap ontvangt de Deelnemer een factuur. Het lidmaatschap is vrijgesteld van BTW. Betaling van de factuur dient plaats te vinden bij aanmelding via de website van Stichting Bedrijfopvoorne.nl.
Indien de belastingdienst zich op enig moment op het standpunt zou stellen dat over de kosten van het lidmaatschap BTW of een andere heffing verschuldigd is, is Deelnemer gehouden dat bedrag op eerste verzoek aan de Stichting Bedrijfopvoorne.nl te vergoeden.

4.3 De overeenkomst tussen partijen wordt voor een periode van 12 maanden aangegaan en wordt stilzwijgend voor een periode van 12 maanden verlengd.

4.4 Het lidmaatschap kan jaarlijks schriftelijk door Deelnemer worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

4.5 Het lidmaatschap kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 7 van de Statuten van de Stichting Bedrijfopvoorne.nl door het bestuur worden opgezegd wegens gewichtige redenen op grond waarvan handhaving van een deelnemer redelijkerwijs niet van de stichting Bedrijfopvoorne.nl kan worden verlangd. Van gewichtige redenen op grond waarvan handhaving van een Deelnemer redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd is in ieder geval sprake indien:

• Deelnemer komt de regels en afspraken, zoals vastgelegd in de voorwaarden van het lidmaatschap, niet na;
• Deelnemer blijft gedurende een periode van drie maanden in gebreke de jaarlijkse investering te voldoen;
• Bij faillissement van of indien surseance van betaling is aangevraagd door Deelnemer.

4.6 Bij inschrijving is Deelnemer de hierboven genoemde kosten over de gehele looptijd van 12 maanden verschuldigd, ook indien tussentijds het lidmaatschap zou worden beëindigd of indien het lid niet zou deelnemen aan activiteiten en/of diensten van Stichting Bedrijfopvoorne.nl niet zou afnemen.

5. Aard van de dienstverlening

5.1 Stichting Bedrijfopvoorne.nl geeft geen garanties ten aanzien van resultaten die mogelijkerwijs verkregen kunnen worden als gevolg van het lidmaatschap en/of het gebruik van de diensten van Stichting Bedrijfopvoorne.nl, er is sprake van een inspanningsverplichting.

6. Deelnemerslijst

6.1 Om reden van vertrouwelijkheid worden voor niet-leden uitsluitend de namen van aangesloten bedrijven en/of individuen bekend gemaakt, zonder nadere vermelding van contact- en/of NAW gegevens.

6.2 De door de Deelnemer aangeleverde gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door Stichting Bedrijfopvoorne.nl. De e-mail adressen van de leden zullen alleen voor deze- en soortgelijke diensten van Stichting Bedrijfopvoorne.nl worden gebruikt, tenzij hier tegen per e-mail (secretaris@bedrijfopvoorne.nl) bezwaar wordt gemaakt.

7. Vertrouwelijkheid

7.1 Alle informatie, die door Deelnemer wordt ontvangen tijdens bijeenkomsten, zal met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld en mag alleen aan derden worden overhandigd na voorafgaande goedkeuring door de partij, die de informatie verschaft. Stichting Bedrijfopvoorne.nl is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het al dan niet delen van deze informatie.

7.2 Stichting Bedrijfopvoorne.nl is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor informatie die door Deelnemers of derden tijden bijeenkomsten wordt verstrekt.

7.3 Stichting Bedrijfopvoorne.nl is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor acties of aanbiedingen, die via Stichting Bedrijfopvoorne.nl zijn aangeboden door derden.

7.4 De Deelnemer verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van Stichting Bedrijfopvoorne.nl.

8. Beperking aansprakelijkheid

8.1 In geen geval zal Stichting Bedrijfopvoorne.nl aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade (inclusief, doch niet beperkt tot, schade door geleden winstderving of verminderde goodwill, gemiste besparingen, onderbreking van bedrijfsvoering, verlies van bedrijfsgegevens of enig ander geldelijk verlies of schade) ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de diensten van Stichting Bedrijfopvoorne.nl. In geen geval zal Stichting Bedrijfopvoorne.nl aansprakelijk zijn voor schade die het bedrag te boven gaan dat daadwerkelijk is betaald door Deelnemer uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen in het jaar van het ontstaan van aansprakelijkheid. Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op iedere schade als gevolg van toerekenbaar tekortschieten, fouten, mankementen, onderbreking van dienstverlening, vertraging in dienstverlening of verzending, computervirussen, diefstal, wijziging of gebruik van gegevens of door onrechtmatig handelen, nalatigheid of welke veroorzakende handeling dan ook. In geen geval zal Stichting Bedrijfopvoorne.nl kunnen worden aangesproken voor een bedrag hoger dan het verzekerde bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar voor schade.

8.2 De exoneratie uit 8.1 geldt niet voor zover Stichting Bedrijfopvoorne.nl schade opzettelijk heeft aangericht of met aan opzet grenzende roekeloosheid.

8.3 Stichting Bedrijfopvoorne.nl is niet aansprakelijk voor letsel, vermissing of ontvreemding van zaken tijdens een door Stichting Bedrijfopvoorne.nl georganiseerde bijeenkomst.

8.4 Stichting Bedrijfopvoorne.nl is niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) afspraken tussen de partijen, die voortvloeien uit contacten op bijeenkomsten, die door Stichting Bedrijfopvoorne.nl zijn geïnitieerd of anderszins gemaakte afspraken.

9. Overmacht

9.1 Stichting Bedrijfopvoorne.nl is niet tot nakoming van enige verplichting gehouden, indien Stichting
Bedrijfopvoorne.nl daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen mede verstaan overmacht van toeleveranciers of hulppersonen van Stichting Bedrijfopvoorne.nl, evenals gebrekkigheid van informatie, zaken, materialen, programmatuur van derden, waarvan het gebruik door Stichting Bedrijfopvoorne.nl aan Deelnemer is voorgeschreven of die door Stichting Bedrijfopvoorne.nl aan Deelnemer ter beschikking zijn gesteld.

9.2 Indien een overmachtssituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om het lidmaatschap door een schriftelijke verklaring te ontbinden, hetgeen inmiddels ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Bij een geschil zullen de partijen zich tot het uiterste inspannen om het geschil in onderling overleg te beslechten, voordat zij een beroep op de rechter doen.

10.3 Alle geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Stichting Bedrijfopvoorne.nl heeft te allen tijde het recht een rechtsgeding aanhangig te maken bij een volgens de wet bevoegde rechter.

11. Ter beschikking stelling van deze algemene lidmaatschapsvoorwaarden
Deze laatste beschikbare versie van de lidmaatschapsvoorwaarden zijn steeds van toepassing en raadpleegbaar op de website www.bedrijfopvoorne.nl/lidmaatschap. Stichting Bedrijfopvoorne.nl is gerechtigd onderhavige voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen ook van toepassing zijn op de diensten die Stichting Bedrijfopvoorne.nl verricht.